Caltech Library logo

Sengupta, Kaushik

CaltechTHESIS

Sengupta, Kaushik (2012) Silicon-Based Terahertz Circuits and Systems (Dissertation (Ph.D)), California Institute of Technology doi: 10.7907/MBXB-6R29